نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 8
2. زاغه نشینی مقدمه اسیب های اجتماعی وایجاد ناامنی های اجتماعی (نمونه مورد بررسی شهر یاسوج)

دوره 1395، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 23-41

سید امیر نظری؛ قربانعلی حیدری منصوراباد؛ سید علی غفاری


3. توانمند سازی فرهنگ اجتماعی جهت کاهش نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-15

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ حسین جانی پور؛ سیدعلی نظری


5. راهکارهای فرهنگی برای کاهش نزاع جمعی در استان کهگیلویه وبویراحمد

دوره 1395، شماره 22، بهار 1395، صفحه 111-126

مرتضی خلق نیک؛ سید امیر نظری


6. عوامل اثرگذار برسکونتگاه های غیررسمی وایجاد مناطق جرم خیز با ارائه پیشنهادات درشهریاسوج

دوره 1394، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 1-22

سید امیر نظری؛ مرتضی خلق نیک؛ سید علی غفاری