نویسنده = ���������������� ����.
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری اثر پزشکی قانونی در شناسایی جرایم سرقت و جرایم مربوط به خودرو

دوره 1392، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 27-41

جی. بارووز؛ آر. تارلینگ؛ طیبه بیات