نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی مدیریت صحنه و مقررات پس از تصادف در شهر یاسوج

دوره 1392، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 1-26

ابولحسن ملکی؛ اسماعیل خوشوقت؛ اسفندیار تباشیر


3. بررسی تأثیر سیستم روشنایی معابر بر تصادفات عابرین پیاده (مطالعه موردی، شهر یاسوج)

دوره 1391، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 151-170

علیرضا اسماعیلی؛ سید محمد سادات حسینی؛ اسفندیار تباشیر