نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدیریت صحنه و مقررات پس از تصادف در شهر یاسوج

دوره 1392، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 1-26

ابولحسن ملکی؛ اسماعیل خوشوقت؛ اسفندیار تباشیر